O Stowarzyszeniu
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej (tylko 25 zł) oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu 25 zł należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a/ finansowanie budowy i remontów szkoły,
b/ zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
c/ wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
d/ działalność edukacyjna - organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e/ prowadzenie szkoleń i kursów,
f/ organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla młodzieży,
g/ fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
h/ promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod edukacyjnych,
i/ zbieranie i gromadzenie pamiątek i materiałów historycznych związanych
    z działalnością szkoły, jej profesorów i wychowanków oraz Stowarzyszenia;
j/ organizowanie konkursów, wystaw, wydawanie książek i innych materiałów
    informacyjnych związanych ze szkołą,
k/ kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, w szczególności poprzez organizowanie
    jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów,
l/ gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,
ł/ zabieganie o moralne i materialne wsparcie działalności szkoły poprzez osoby,
    instytucje i organizacja społeczne,
ł/ współpracę w władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
m/ współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami
    i instytucjami oraz organami szkoły na rzecz rozwoju szkoły,
n/ zakup nagród rzeczowych dla uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w nauce,
o/ nagradzanie uczestników konkursów na szczeblu ogólnopolskim,
p/ uczestnictwo w projektach ogłaszanych przez administrację państwową,
    samorządową, fundacje i organizacje społeczne,
r/ sponsorowanie imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z patronem szkoły i miastem
s/ wspieranie kariery zawodowej uczniów szkoły i jej absolwentów,
t/ współfinansowanie udziałów uczniów w konkursach, warsztatach i zawodach
    na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok