Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a/ finansowanie budowy i remontów szkoły,

b/ zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,

c/ wspieranie finansowe najuboższych uczniów,

d/ działalność edukacyjna – organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

e/ prowadzenie szkoleń i kursów,

f/ organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla młodzieży,

g/ fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

h/ promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod edukacyjnych,

i/ zbieranie i gromadzenie pamiątek i materiałów historycznych związanych

z działalnością szkoły, jej profesorów i wychowanków oraz Stowarzyszenia;

j/ organizowanie konkursów, wystaw, wydawanie książek i innych materiałów

informacyjnych związanych ze szkołą,

k/ kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, w szczególności poprzez organizowanie

jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów,

l/ gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,

ł/ zabieganie o moralne i materialne wsparcie działalności szkoły poprzez osoby,

instytucje i organizacja społeczne,

ł/ współpracę w władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,

m/ współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami

i instytucjami oraz organami szkoły na rzecz rozwoju szkoły,

n/ zakup nagród rzeczowych dla uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w nauce,

o/ nagradzanie uczestników konkursów na szczeblu ogólnopolskim,

p/ uczestnictwo w projektach ogłaszanych przez administrację państwową,

samorządową, fundacje i organizacje społeczne,

r/ sponsorowanie imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z patronem szkoły i miastem

s/ wspieranie kariery zawodowej uczniów szkoły i jej absolwentów,

t/ współfinansowanie udziałów uczniów w konkursach, warsztatach i zawodach

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.