Rodo

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

     Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, reprezentowane przez Zarząd jest administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia, uczniów zespołu i ich przedstawicieli ustawowych.

 

 • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań statutowych,
 • odbiorcą danych osobowych są osoby zaangażowane w wypełnianie obowiązków i zadań stowarzyszenia, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie w drodze umowy,
 • dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów stowarzyszenia lub do momentu, gdy wyrazi Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania,
 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
  * * *

   

       W związku z przetwarzaniem danych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO,
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
  * * *

  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres email: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl


W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.