Statut Stowarzyszenia

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 6. O przystąpieniu do organizacji, o których jest mowa w ust.5, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 8. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 9. Stowarzyszenie może używać nazwy: Stowarzyszenie Wejhera.

 

Rozdział II. Cele i środki działania

 

§ 10. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa szkole i ich uczniom, a także integracja absolwentów, przyjaciół, nauczycieli, byłych nauczycieli i uczniów szkoły.
§ 11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a/ finansowanie budowy i remontów szkoły (01),

b/ zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych (02),

c/ wspieranie finansowe najuboższych uczniów (03),

d/ działalność edukacyjna – organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych (04),

e/ prowadzenie szkoleń i kursów (05),

f/ organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla młodzieży (06),

g/ fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych (07),

h/ promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod

edukacyjnych (08),

i/ zbieranie i gromadzenie pamiątek i materiałów historycznych związanych

z działalnością szkoły, jej profesorów i wychowanków oraz Stowarzyszenia (09),

j/ organizowanie konkursów, wystaw, wydawanie książek i innych materiałów

informacyjnych związanych ze szkołą (10),

k/ kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, w szczególności poprzez organizowanie

jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów (11),

l/ gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach (12),

ł/ zabieganie o moralne i materialne wsparcie działalności szkoły poprzez osoby,

instytucje i organizacja społeczne (13),

ł/ współpracę w władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi (14),

m/ współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami

i instytucjami oraz organami szkoły na rzecz rozwoju szkoły (15),

n/ zakup nagród rzeczowych dla uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w nauce (16),

o/ nagradzanie uczestników konkursów na szczeblu ogólnopolskim (17),

p/ uczestnictwo w projektach ogłaszanych przez administrację państwową,

samorządową, fundacje i organizacje społeczne (18),

r/ sponsorowanie imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z patronem szkoły

i miastem (19),

s/ wspieranie kariery zawodowej uczniów szkoły i jej absolwentów (20),

t/ współfinansowanie udziałów uczniów w konkursach, warsztatach i zawodach

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (21),

u/ promocja talentów naukowych, artystycznych, sportowych i innych uczniów

naszej szkoły i pomoc w ich rozwijaniu (22),

v/ udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych,

oświatowych i wychowawczych (23),

w/ organizację imprez okolicznościowych oraz innych wydarzeń promujących

Stowarzyszenie (24).

§ 12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

 

Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki

 

§ 13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14. Stowarzyszenie posiada członków:

a/ zwyczajnych, w tym członkowie założyciele,

b/ wspierających,

c/ honorowych.

§ 15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia, który:

a/ jest absolwentem, nauczycielem, byłym nauczycielem lub sympatykiem szkoły,

b/ akceptuje i włączy się aktywnie w realizację celów, do jakich stowarzyszenie

zostało powołane

c/ złoży deklaracje członkowską.

§ 16. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej zwykłą większością głosów.
§ 17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
§ 18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§ 19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Szkoły lub Stowarzyszenia.
§ 20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
§ 21. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a/ biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b/ korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c/ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d/ zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c/ regularnego opłacania składek.

§ 23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 26. Członkowie honorowi, którzy są absolwentami szkoły posiadają prawa przysługujące członkom zwyczajnym określone w pkt.21.
§ 27. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b/ wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d/ działania na szkodę stowarzyszenia,

e/ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 29. Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zgromadzenie Członków,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna.

§ 30. Kadencja władz.

a/ Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

b/ Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

c/ W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 31. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 32. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
§ 33. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 34. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 35. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 36. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 37. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie podanym w zawiadomieniu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/5 obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 38. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a/ określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b/ uchwalanie zmian statutu,

c/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f/ uchwalanie budżetu,

g/ uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz wszystkich

innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h/ podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

k/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

ł/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 39. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 40. Zarząd składa się z 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz dwóch członków Zarządu. Prezesa i wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§ 41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 42. Zarząd może podejmować decyzje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
§ 43. Do kompetencji Zarządu należą:

a/ realizacja celów Stowarzyszenia,

b/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c/ sporządzanie planów pracy i budżetu,

d/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

i Stowarzyszenia,

f/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h/ przyjmowanie i skreślanie członków.

i/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

j/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 44. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§ 45. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
§ 46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrolowanie działalności Zarządu,

b/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c/ prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

oraz zebrania Zarządu,

d/ składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

f/ w sprawach spornych interpretuje Statut.

§ 47. skreślony.

 

Rozdział V. Majątek i Fundusze

 

§ 48. Majątek oraz fundusze Stowarzyszenia tworzą:

a/ składki członkowskie i wpisowe członków zwyczajnych,

b/ darowizny, spadki i zapisy;

c/ dotacje, subwencje

d/ dochody z własnej działalności gospodarczej;

– prowadzenie szkoleń i kursów, (85.59.B)

– organizowanie konkursów, wystaw, wydawanie książek

i innych materiałów informacyjnych związanych ze szkołą, (58.19.Z)

– sprzedaż wytworów uczniów,

e/ środki z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.

§ 49. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 50. Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 52. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 53. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 54. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie i wpisowe wg zasad określonych przez zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 55. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawniony jest prezes i wiceprezes zarządu działający łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§ 56. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 57. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 58. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jakuba Wejhera w Wejherowie lub jego następcy prawnego.
§ 59. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
§ 60. Kadencja władz Stowarzyszenia wybranych na zebraniu założycielskim trwa 3 lata.
§ 61. Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.